top of page
  • Whatsapp
  • Facebook
  • LinkedIn
Distanced Couple
WAT IS BEMIDDELEN?

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met conflicten en discussies.

Deze conflicten duiken op in de familiale sfeer waar oud-geliefden plotseling met getrokken messen tegenover elkaar staan wanneer het bijvoorbeeld gaat over een regeling voor de kinderen of de verdeling van het opgebouwde vermogen.

Broers of zussen gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer bij de verdeling van de nalatenschap van moeder en/of vader.

Ook ondernemingen zien zich verongelijkt door een handelspartner welke nalaat een factuur te betalen, een bouwwerk die niet correct is opgeleverd of een levering van handelsgoederen welke gebreken vertonen.

 

Ruzies tussen aandeelhouders, zaakvoerders, … kunnen de onderneming verlammen met rampzalige gevolgen voor de verdere toekomst van de onderneming.

 

elk van deze conflicten doet men traditioneel beroep op een advocaat, scherpt men de messen en tracht men het conflict op te lossen door “zijn eigen gelijk” voor de rechter te halen.

 

Verschillende meningen en tegenovergestelde belangen liggen aan de basis van het ontstaan van conflicten. Elk heeft daarbij zijn “eigen waarheid”. In een klassieke juridische procedure denkt men in winnaars en verliezers.

 

Bemiddeling is een volwaardig alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure. Het laat toe op een vrijwillig manier, in alle vertrouwen en onder leiding van een onafhankelijke, onpartijdige en erkende bemiddelaar een conflict op te lossen.

mediatus-1_edited.jpg
DOEL

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten.

 

Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de partijen.

mediatus-2.jpeg
WANNEER

De nieuwe bemiddelingswet van toepassing sinds 2018 maakt het mogelijk dat mensen en ondernemingen nu zélf hun conflicten oplossen met de bijstand van een erkende bemiddelaar. In sommige gevallen kan nu ook de rechtbank de partijen in een procedure verplichten een bemiddeling op te starten.

Bemiddeling laat ex-partners toe elkaar terug te zien als ouders waarbij het belang van de kinderen terug centraal komt te staan. Ondernemingen herstellen hun vertrouwen in elkaar en creëren vervolgens een win-win situatie. Aandeelhouders stellen het voortbestaan en de groei van de onderneming terug op de eerste plaats en vinden nieuwe opportuniteiten.

De voordelen van bemiddeling zijn de volgende:
1) Onderhandelingen en de besprekingen verlopen
vertrouwelijk en in alle discretie
2) Vrijwilligheid waarbij u zélf beslist
3) Sneller en goedkoper dan een traditionele rechtszaak
voor de rechtbank
4) Onder leiding van een ervaren, onafhankelijke,
onpartijdige en een door de Federale Bemiddelings-

commissie erkende bemiddelaar
5) Gedragen oplossingen waarmee conflicten geheel

of minstens gedeeltelijk worden opgelost.

WAAROM

Hoe verloopt een bemiddeling?

Een bemiddeling verloopt in volgende stappen:

Aanstelling bemiddelaar
Men kiest zelf een erkende bemiddelaar. Een van de partijen kan daartoe het initiatief nemen via e-mail, telefonisch of via het webformulier. Men schetst daarbij kort de problematiek en verstrekt de contactgegevens van elk van de partijen.

Uitnodiging tot gesprek
De bemiddelaar neemt contact op met elk van de partijen en stelt een datum voor waarop beide partijen samen langs kunnen komen.

Informatief gesprek en bemiddelingsprotocol
Tijdens het eerste gesprek wordt informatie over de bemiddeling verstrekt, de kosten en erelonen toegelicht, de werkwijze en het doel van de bemiddeling besproken. Een schriftelijk en helder bemiddelingsprotocol wordt opgemaakt, welke meteen of op een latere afspraak ondertekend wordt.

Uitdieping van het conflict
Een of meerdere sessies worden ingepland waarbij elke partij de kans krijgt zijn verhaal te doen. Het conflict wordt uitgediept en de belangen blootgelegd. Zo nodig tracht de bemiddelaar de communicatie tussen partijen te verbeteren. Verschillende vraagtechnieken worden gebruikt om de gesprekken te faciliteren.

Zoeken naar een gedragen oplossing
De bemiddelaar zoekt samen met de partijen creatief naar oplossingen. Deze oplossingen worden tot in detail uitgewerkt zodat finaal gedragen oplossingen kunnen gevonden worden voor het conflict.

Opmaak ontwerpakkoord, ondertekening en homologatie
Door de bemiddelaar wordt een akkoord op papier gezet, welke vervolgens door de partijen wordt ondertekend. Partijen kunnen hun akkoord desgewenst door de rechtbank laten homologeren/goedkeuren waardoor het dezelfde uitvoerbare kracht krijgt als een vonnis van de rechtbank.

Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure

bottom of page